VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted


Klubbens navn er Østfyns Video Klub. Den blev stiftet d. 13. februar 2008, og dens hjemsted er Nyborg.

§ 2. Formål


Klubbens formål er at samle de østfynske filmamatører og derigennem at højne amatørfilmens tekniske og kunsteriske stade.
Dette formål søges blandt andet nået gennem afholdelse af demonstrationer, foredrag, diskussioner og gennem anskaffelse af sådant hjælpemateriale, der kan støtte medlemmerne i deres arbejde med hobbyen.

§ 3. Medlemmer


Som medlem kan optages enhver filminteresseret. Medlemmets husstand er til enhver tid velkommen i klubben. Når kontingentet er betalt, tilstilles den pågældende et eksemplar af vedtægterne. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. I tilfælde af, at et medlem ønsker at udtræde af klubben, skal dette afgives skriftligt til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Om eksklusionen gives der straks den pågældende meddelelse indeholdende nærmere begrundelse. Eksklusionen kan indankes for førstkommende generalforsamling.

§ 4. Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dage ved meddelelse på klubbens hjemmeside eller opslag i klublokalet. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand/kasserer og medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter jævnfør § 7.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forhandlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
Alle bestemmelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal, bortset fra vedtægtsændringer og klubbens opløsning.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange skriftlig afstemning.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun med en fuldmagt pr. fremmødt medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat, som for hver generalforsamling underskrives af dirigenten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når skriftlig anmodning herom fremsættes fra mindst 25% af klubbens medlemmer med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 6. Kontingent


Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være indbetalt inden udgangen af april måned.
Såfremt betaling af kontingent efter påkrav ikke har fundet sted senest 2 måneder efter forfaldsdagen, kan medlemmet uden yderligere varsel slettes. Ved indmeldelse i løbet af et regnskabsår fastsættes kontingentet af bestyrelsen
Herudover kan medlemmer såvel som andre yde frivillige bidrag til klubbens virke.

§ 7. Bestyrelse


Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
På generalforsamlingen vælges i lige år formand. I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Alle vælges for 2 år ad gangen. Envidere vælges 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Den er beslutningsdygtig når 2 medlemmer er tilstede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen ud af til.
Kassereren alene disponerer over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.
Formanden fører kontrol med netbanken, ved at have adgang til at se netbankens kontobevægelser.

§ 8. Regnskab/økonomi


Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren og skal afsluttes og revideres inden afholdelse af ordinær generalforsamling.
Klubbens likvide midler anbringes på bankkonto. Kassereren kan dog have et mindre beløb til rådighed.
Kassereren fører en fortegnelse over klubbens medlemmer, således at han/hun kan sørge for kontingentets opkrævning.

§ 9. Revision


På den ordinære generalforsamling vælges en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant for 1 år ad gangen.
Bilagskontrollanten og bilagskontrollantsuppleanten må ikke være være bestyrelsesmedlem eller på nogen måde tilknyttet noget bestyrelsesmedlem.
Bilagskontrollanten og bilagskontrollantsuppleanten behøver ikke at være medlem af klubben.

§ 10. Hæftelse for klubbens forpligtelser


For klubbens forpligtelser hæfter kun dens egne midler og ingen af dens medlemmer, der er uden noget som helst ansvar for klubbens forpligtelser.

§ 11. Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen og 2 trediedele heraf stemmer derfor, eller når 2 trediedele af de fremmødte på en generalforsamling vedtager og henviser vedtægtsændringen til en af bestyrelsen derefter og med sædvanlig varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og denne generalforsamling uden hensyn til de fremmødtes antal og ved simpel stemmeflerhed godkender den ordinære generalforsamlings vedtagelse.

§ 12. Klubbens opløsning


Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med en dagsorden indeholdende punktet "Opløsning af klubben", såfremt ¾ af klubbens medlemmer stemmer herfor.
Stemmer ¾ af de fremmødte for klubbens ophør, indkaldes der til en ny generalforsamling med forannævnte punkt på dagsordenen.
På denne sidstnævnte generalforsamling kan forslaget om ophør vedtages, såfremt ¾ af de fremmødte går ind for opløsningen.
I tilfælde af klubbens opløsning skal de midler, der efter endt likvidation måtte være i overskud, anvendes til velgørende formål.
Bestemmelse om, til hvilke formål midlerne skal anvendes, afgøres før afstemning om klubbens opløsning.
Stemmeret på denne generalforsamling kræver mindst 1 års medlemskab.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. februar 2008

§ 7. er ændret på den ekstraordinære generalforsamling 21. oktober 2020